OPDC Boost!

Boost! is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), bedoeld voor leerlingen vanuit het middelbaar onderwijs  die de connectie met het onderwijs dreigen te verliezen of al verloren hebben. Binnen OPDC Boost! wordt hen bij Tavenu een passende leeromgeving geboden met als doel terug te keren naar een vorm van onderwijs.

 Voor elke leerling wordt in samenwerking met leerling, ouders/ verzorgers en school een persoonlijk leerplan (PLP) opgesteld waaruit een onderwijs- (ondersteunings) arrangement voortvloeit. Hierin staan de onderwijs-  en ondersteuningsbehoeften centraal. OPDC Boost! biedt leerlingen een nieuw perspectief. Dit doen we op maat en met elkaar.

Het doel van OPDC Boost! is een terugkeer naar onderwijs. Dit kan regulier voortgezet onderwijs (VO) zijn, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hoewel in het traject nadrukkelijk doorstroom naar onderwijs als doel wordt gesteld, sluiten we niet uit dat een enkele leerling gebaat zal zijn bij arbeidstoeleiding. Voor sommige leerlingen geldt dat de ondersteuningsbehoefte dermate groot is dat de nadruk ligt op hulpverlening rondom de leerling en zijn context. In dat geval kan er sprake zijn van overbrugging naar een vorm van hulpverlening.

Een goede individuele ondersteuning voor onze leerlingen vraagt een professionele aanpak. Dagelijks worden de leerlingen begeleid door een team bestaande uit een orthopedagoog en docenten/coaches. Nauwe samenwerking met instanties is gebruikelijk. Een netwerk bestaande uit jongerenwerk, (eerstelijns)hulpverlening, (school)maatschappelijk ondersteuners, orthopedagogiek, psychologie, trainingen op het gebied van sociale weerbaarheid, Novadic Kentron, gezondheidszorg (GGD), gemeente (TeamWijz) en GGZ zijn in overleg met ouders/ verzorgers en leerling in te zetten.

Wil je meer weten over OPDC Boost! bezoek dan de website http://www.opdcboost.nl of  https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/vo/ of neem contact op met één van de medewerkers. Je kunt dat doen door bij ons langs te komen, telefonisch via nummer 0416-340322, of per mail .

Via onderstaande links vind je verdere informatie over OPDC Boost!

Samenwerkingsverband De Langstraat De Tavenu